BIZ hakda

2000-nji ýylda Daniel Liang tarapyndan esaslandyrylan Kaihua, ýokary hilli gurallary dizaýn etmekde, öndürmekde, öndürmekde we ýygnamakda hyzmatlary hödürleýän dünýädäki iň oňat sanjym plastmassa galyndylaryny üpjün edijileriň birine öwrüldi.

 • 22 .Yllar
 • 1350 Işgärler
 • 2500 Ualyllyk önümçilik
 • 81800 Önümçilik
  Baza
 • Özüňiz görüň
 • Özüňiz görüň

  Kaihua-nyň işi awtoulag, lukmançylyk enjamlary we maddy-tehniki üpjünçilikden başlap, öý mebellerine we elektrik enjamlaryna çenli bolup, ýylda 2000-den gowrak galyndy öndürýär.

 • öňe sürmek2

Has köp zat et

900 ýyllyk toplumdan, 500-den gowrak işgäri we 36 000 inedördül metr meýdany emele getirýän galyndy önümçiliginiň kuwwaty bolan Sanmen bazasy daşarky ulgam, içerki ulgam we sowadyş ulgamy üçin awtoulag galyplaryny öndürmekde ýöriteleşendir.

Has köp zat et

Galyndy enjamyňyzy guruň

Täze Haas dik degirmenini döretmäge taýynmy?
Dükanyňyz üçin gerekli enjamy tapalyň we siziň üçin işleýän opsiýalary we aýratynlyklary goşup, ony özüňiz edeliň.